Regulamin

Regulamin www.bilety24h.pl

 

Warunkiem wykupienia biletu na naszej stronie jest akceptacja Regulaminu www.bilety24h.pl, która stanowi jednocześnie oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami zakupu biletu oraz z Umownymi Warunkami Przewozu danego przewoźnika.

Regulamin dotyczy zakupu biletów autokarowych za pośrednictwem serwisu internetowego www.bilety24h.pl i dokonywania płatności za pomocą kart kredytowych i przelewów elektronicznych.

UŻYTKOWNIK- osoba pełnoletnia, która dokonuje zakupu biletu lub składa zamówienie na rezerwację w imieniu swoim lub innej osoby, określana również- Klient, Pasażer, Podróżny. Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zakupu biletu ponosi Pasażer.
PRZEWOŹNIK- firma realizująca połączenie wybrana przez użytkownika
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU- wymaga akceptacji w procesie zakupu biletu
UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU- szczegółowe warunki przewozu osób określane przez każdego przewoźnika dotyczące praw i obowiązków Pasażera jak i Przewoźnika (zakup biletu jest jednoznaczny z akceptacją tych warunków)
UMOWA ZAKUPU BILETU- umowa zawierana pomiędzy Pasażerem i Przewoźnikiem na zrealizowanie przewozu w ramach zakupionego biletu.

 

Rezerwacja i zakup biletu

 

 1. Rezerwacji i zakupu biletu mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie;
 2. Użytkownik za pośrednictwem wyszukiwarki dokonuje wyboru trasy podróży, przewoźnika i odpowiedniej taryfy cenowej;
 3. Warunkiem rezerwacji jest poprawne wypełnienie przez Użytkownika kwestionariusza osobowego i akceptacja Umownych Warunków Przewozu i Regulaminu;
 4. Użytkownik za pośrednictwem strony www.bilety24h.pl dokonuje płatności za wybraną; rezerwację poprzez jeden z dostępnych systemów: e-Card, e-przelwy;
 5. Od momentu złożenia rezerwacji Użytkownik ma 15 min na pomyślne przeprowadzenie operacji zapłaty za bilet. Po przekroczeniu tego czasu rezerwacja zostaje automatycznie usunięta, za co serwis www.bilety24h.pl nie ponosi odpowiedzialności;
 6. Osoba dokonująca płatności za bilet nie musi być pasażerem, jednak w tym wypadku w kwestionariuszu osobowym do rezerwacji należy podać dane personalne Pasażera;
 7. Aby dokonać płatności za wybraną podróż należy posiadać obsługiwaną przez e-Card kartę płatniczą lub konto z dostępem internetowym w odpowiednim banku, oraz zabezpieczyć odpowiednią kwotę na obciążenie karty lub rachunku bankowego za zakupiony bilet. W przypadku braku możliwości zablokowania odpowiedniej kwoty na karcie płatniczej lub braku wystarczających środków na koncie- rezerwacja nie zostanie potwierdzona;
 8. Płatność dokonywana przez system e-Card zapewnia bezpieczne realizowanie transakcji. W trakcie autoryzacji w systemach płatniczych sprzedający nie uzyskuje żadnych danych o koncie Użytkownika;
 9. Po pomyślnym dokonaniu rezerwacji i płatności Użytkownik, na posiadanym sprzęcie umożliwiającym wydruk formatu A4, drukuje właściwy bilet. Wydrukowany bilet jest dokumentem upoważniającym do odbycia podróży;
 10. Dokonanie zakupu za pośrednictwem www.bilety24h.pl jest zawarciem wiążącej umowy pomiędzy Użytkownikiem i Przewoźnikiem oraz oznacza całkowitą akceptację Warunków Przewozu a w szczególności warunków dotyczących stosowanych cen, dodatkowych opłat manipulacyjnych oraz opłat stosowanych w przypadku rezygnacji z podróży i zwrotu biletu;

Zmiany, zwroty i dodatkowe operacje w zakupionych biletach

 

Pasażer ma prawo do zwrotu i zmian w zakupionych biletach poprzez serwis www.bilety24h.pl
 1. Wszelkie zwroty lub zmiany w zakupionym bilecie muszą być zgłoszone w formie pisemnej (mailem biuro@bilety24h.pllub faxem 0774187599) przez Pasażera, którego dotyczy bilet, lub w przypadku gdy Pasażerem jest osoba niepełnoletnia przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka;
 2. Warunkiem dokonania zmiany lub zwrotu jest zgodność operacji z Umownymi Warunkami Przewozu Przewoźnika z którym została zawarta umowa w trakcie zakupu biletu. Za zmiany i zwroty pobierana jest dodatkowa opłata manipulacyjna;
 3. Zmiany i zwroty zgodnie z Umownymi Warunkami Przewozu wykonywane są przez Biuro Podróży CONTI, 46-200 Kluczbork, Grunwaldzka 16, tel.0-77/4187599;

Zakup biletów bez użycia e-płatności

 1. Użytkownik nie posiadający odpowiedniej karty płatniczej lub konta z dostępem internetowym w określonym banku może złożyć zamówienie w formie pisemnej po wyborze odpowiedniego połączenia w wyszukiwarce Serwisu www.bilety24h.pl;
 2. Przesłanie zamówienia nie jest jednoznaczne z rezerwacją miejsca. Potwierdzeniem przyjęcia zapytania o rezerwację i końcową ofertę jest wiadomość zwrotna przesłana przez konsultanta serwisu www.bilety24h.pl pocztą elektroniczną na wskazany w formularzu adres Użytkownika. Wiadomość zwrotna zawierać będzie potwierdzenie dostępności miejsc lub wybór połączeń alternatywnych wraz z warunkami dokonania zakupu biletu (dokładnymi danymi dotyczącymi rozkładu jazdy, całkowitą ceną połączenia wraz ewentualnymi opłatami dodatkowymi oraz formą płatności odpowiednią dla danej rezerwacji);
 3. Zamówienia w tej formie mogą być składane najpóźniej do 6 dni roboczych przed datą wyjazdu. Zamówienia składane poniżej 6 dni roboczych przed datą wyjazdu nie będą realizowane z powodu braku możliwości dostarczenia biletu do Użytkownika w odpowiednim terminie;
 4. Opłaty za złożone i potwierdzone zamówienia Użytkownik może dokonać za pomocą przelewów bankowych na podane w potwierdzeniu rezerwacji konto. Opłacone bilety: -można otrzymać przesyłką kurierską na podany w zgłoszeniu adres.

Do kosztów biletu należy doliczyć koszty przesyłki zgodnie z cennikiem POCZTEX (standard- doręczenie w ciągu 24h, waga do 0,5 kg- 25 zł).
Nie przesyłamy przesyłek poza granice Polski.
-można otrzymać pocztą e-mail i wydrukować we własnym zakresie (tylko przy zakupie wybranych połączeń określonego przewoźnika)

 1. Opłata za przesyłkę kurierską w przypadku zwrotu biletu nie podlega zwrotowi;
 2. Serwis www.bilety24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki z zakupionym biletem nie wynikające z winy serwisu;
 3. Serwis www.bilety24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za anulowanie rezerwacji Użytkownika w przypadku braku potwierdzenia wpłaty przez dział księgowy w terminie zapłaty wyznaczonym w potwierdzeniu rezerwacji.

Ochrona danych osobowych

 1. Do dokonania rezerwacji i zakupu niezbędne jest podanie podstawowych danych osobowych (imię, nazwisko, data urodzenia). Podane dane w kwestionariuszu do rezerwacji biletu autokarowego są wykorzystywane i przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usługi przewozu. Dodatkowe dane osobowe mają charakter dobrowolny i wykorzystywane są przez Administratora danych tylko w sytuacjach awaryjnych. Administratorem danych osobowych podawanych przez Użytkownika jest Przewoźnik, z którym w momencie zakupu zostaje zawarta Umowa;
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i do modyfikowania podanych informacji.

Prawa i obowiązki stron

 1. Zakup biletu jest umową cywilno-prawną zawieraną pomiędzy Przewoźnikiem i Użytkownikiem za pomocą serwisu www.bilety24h.pl;
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu www.bilety24h.pl zgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami prawa oraz Regulaminem Serwisu;
 3. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych i danych dotyczących płatności. Wykorzystywanie Serwisu do składania przez Użytkownika nieprawdziwych lub fałszywych rezerwacji, przenoszenie praw wynikających z zawarcia umowy na osoby trzecie jest niedozwolona;
 4. Użytkownik dokonując zakupu biletu i akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że znane są mu przepisy prawa cywilnego i karnego dotyczące działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym oraz wynikające z tego konsekwencje;
 5. Serwis www.bilety24h.pl oświadcza, że o działaniach o charakterze przestępczym (hacking, oszustwo, itp.) poinformuje właściwe organy ochrony prawa;
 6. Przewoźnik ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Użytkownik nie dostosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w przypadku podania nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych osobowych niezbędnych do zakupu biletu lub danych dotyczących płatności za pomocą E-Card i e-przelewów.

Reklamacje i odpowiedzialność prawna serwisu www.bilety24h.pl

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji zakupu biletu przez Serwis www.bilety24h.pl są przyjmowane w formie pisemnej w terminie do 7 dni od daty realizacji transakcji zakupu. W składanej reklamacji winny się znaleźć wszystkie niezbędne informacje o transakcji oraz pełna dokumentacja dotycząca przedmiotu reklamacji;
 2. Serwis www.bilety24h.pl nie jest odpowiedzialny za jakość realizowanych połączeń i usług na pokładzie autokarów. Wszelkie reklamacje wynikające z nieprawidłowo wykonanej usługi należy zgłosić w formie pisemnej do Przewoźnika, w terminie zgodnym z Umownymi Warunkami Przewozu. W złożonej reklamacji winny się znaleźć podstawowe dane dotyczące realizowanej usługi oraz wszelkie informacje i dokumenty potwierdzające nieprawidłowości w wykonaniu usługi przewozu;
 3. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 30 dni od momentu jej otrzymania przez Przewoźnika;
 4. Serwis www.bilety24h.pl nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, prawnej lub administracyjnej, za korzystanie i dokonywanie zakupu biletu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z Regulaminem Serwisu i Warunkami Przewozu poszczególnych Przewoźników.